Buku Ajar Bahasa Jawa 7

Kanthi nyebat asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Rahman saha Rahim ingkang
tansah amurba amisesa paring berkah dhumateng kulo panjenengan sedaya.
Puji syukur tansah konjuk wontwn ngarsanipun Gusti Allah Ingkang
Maha Agung, dene pengurus MGMP Bahasa Jawa SMP/MTs Kitha Ngayogyakarta
sesarengan siyeg saekapti saged nyerat Bahan Ajar Basa Jawa Kelas VIII kanthi
adhedhasar Kurikulum Merdeka. Buku punika minangka padom kadang dwija
anggenipun mucal wonten ing pawiyatan.
Ing manah saestu tuwuh raos bombing awit pwngurus MGMP Bahasa Jawa
SMP/MTs Kitha Ngayogyakarta sampun nglonggaraken penggalih saha wekdalipun
kangge sinau sesarengan tanpa kendhat kangge damel bahan ajar punika. Mugya
saged migunani kangge kadang dwija Basa Jawi ing Kitha Ngayogyakarta.
Kaangkah ing wekdal candhakipun badhe tuwuh tulisan-tulisan utawi bukubuku
sanesipun ingkang damel pisaonanipun para siswa saya gamplang saha gampil
dipuntampi dening para siswa. Adamel para siswa langkung greget saha remen sinau
saha nggegulang Basa Jawi.
Mugi-mugi buku “Bahan Ajar Basa Jawa Kelas VII” punika maedahi tumrap
sinten kemawon, mlihinipun para dwija saha para siswa minangka sarana sinau saha
nglestantunaken Basa Jawi. Pangangkah ing tembe basa sarta budaya Jawi saged
“anjayeng bawana”.
Saestu kasuwun paring panyaruwe, panjurung sarta pangandikan ingkang
tumuju dhateng saenipun buku punika. MGMP Bahasa Jawa SMP Kitha Ngayogyakarta
tansah tinarbuka saha ngaturaken agunging panuwun.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Buku Ajar Bahasa Jawa 7”

Your email address will not be published.