Buku Ajar Bahasa Jawa 8

Kanthi nyebat asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Rahman saha Rahim
ingkang tansah amurba amisesa paring berkah dhumateng kula panjenengan
sedaya.
Puji syukur tansah konjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Maha
Agung, dene pengurus MGMP Bahasa Jawa SMP/MTs Kitha Ngayogyakarta
sesarengan saiyeg saekakapti saged nyerat Bahan Ajar Basa Jawa Kelas VIII
kanthi adhedhasar Kurikulum Merdeka. Buku punika minangka padom kadang
dwija anggenipun mucal wonten ing pawiyatan.
Ing manah saestu tuwuh raos bombong awit pengurus MGMP Bahasa
Jawa SMP/MTs Kitha Ngayogyakarta sampun nglonggaraken penggalih saha
wekdalipun kangge sinau sesarengan tanpa kendhat kangge damel bahan
ajar punika. Mugya saged migunani kangge kadang dwija Basa Jawi ing Kita
Ngayogyakarta.
Kaangkah ing wekdal candhakipun badhe tuwuh tulisan-tulisan utawi bukubuku
sanesipun ingkang damel pasinaonanipun para siswa saya gamplang
saha gampil dipuntampi dening para siswa. Adamel para siswa langkung
greget saha remen sinau saha nggegulang Basa Jawi.
Mugi-mugi buku “Bahan Ajar Basa Jawa Kelas VIII” punika maedahi
tumprap sinten kemawon, mliginipun para dwija saha para siswa minangka
sarana sinau saha nglestantunaken Basa Jawi. Pangangkah ing tembe basa
sarta budaya Jawi saged “anjayeng bawana”.
Saestu kasuwun paring panyaruwe, panjurung sarta pangandikan ingkang
tumuju dhateng saenipun buku punika. MGMP Bahasa Jawa SMP Kitha
Ngayogyakarta tansah tinarbuka saha ngaturaken agunging panuwun.
Sugeng maos.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Buku Ajar Bahasa Jawa 8”

Your email address will not be published.